Politika kvality a environmentální politika

Prvořadou snahou organizace NOPROSU s.r.o. je být tržní a konkurenceschopnou organizací, mezi jejíž hlavní strategické cíle patří:

 • zajistit vždy včasnou a bezvadnou realizaci zakázky
 • spolupracovat pouze s kvalitními dodavateli materiálů a služeb
 • účinnou prevencí minimalizovat dopady svého působení na životní prostředí
 • svými aktivitami a vedením zaměstnanců vytvářet pozitivní přístup ve vztahu k životnímu prostředí a minimalizovat tím jeho negativní ovlivňování
 • vést zaměstnance k cílevědomému snižování spotřeby energií, zajištění recyklace odpadů a snižování produkce odpadů

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

 • zajistit vždy včasnou a bezvadnou realizaci zakázky
 • politiku kvality a environmentální politiku ročně přezkoumávat a upřesňovat do vykonatelných cílů organizace
 • cíle k naplnění strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat
 • v případě neplnění cílů vyvozovat opatření
 • plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů
 • zvyšovat a udržovat kvalifikaci všech pracovníků
 • trvale zlepšovat efektivnost všech částí integrovaného management systému
 • dodržovat prevenci znečištění
 • dodržovat platná legislativní ustanovení včetně legislativy týkající se ochrany životního prostředí
 • plnit „jiné“ požadavky, ke kterým se organizace zavázala
 • •zpřístupnit politiku veřejnosti a seznamovat s ní všechny pracovníky společnosti nebo p racovníky, kteří jednají z pověření organizace

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací kvalit management systému a environmentálního systému
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce
 • předcházení chybám důslednou sebekontrolou
 • aktivní spolupráci při minimalizaci dopadů na životní prostředí