Politika kvality

Prvořadou snahou organizace NOPROSU s.r.o. je být tržní a konkurenceschopnou organizací, mezi jejíž hlavní strategické cíle patří:

 • Zajistit vždy včasnou a bezvadnou realizaci zakázky
 • Spolupracovat pouze s kvalitními dodavateli materiálů a služeb
 • Účinnou prevencí minimalizovat dopady svého působení na životní prostředí
 • Svými aktivitami a vedením zaměstnanců vytvářet pozitivní přístup ve vztahu k životnímu prostředí a minimalizovat tím jeho negativní ovlivňování
 • Vést zaměstnance k cílevědomému snižování spotřeby energií, zajištění recyklace odpadů a snižování produkce odpadů

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

 • Zajistit vždy včasnou a bezvadnou realizaci zakázky
 • Politiku kvality a environmentální politiku ročně přezkoumávat a upřesňovat do vykonatelných cílů organizace cíle k naplnění strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat
 • V případě neplnění cílů vyvozovat opatření
 • Plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů
 • Zvyšovat a udržovat kvalifikaci všech pracovníků
 • Trvale zlepšovat efektivnost všech částí integrovaného management systému
 • Dodržovat prevenci znečištění
 • Dodržovat platná legislativní ustanovení včetně legislativy týkající se ochrany životního prostředí plnit „jiné“ požadavky, ke kterým se organizace zavázala
 • zpřístupnit politiku veřejnosti a seznamovat s ní všechny pracovníky společnosti nebo p racovníky, kteří jednají z pověření organizace

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

 • Důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací kvalit management systému a environmentálního systému
 • Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce
 • Předcházení chybám důslednou sebekontrolou
 • Aktivní spolupráci při minimalizaci dopadů na životní prostředí